Przejdź do treści

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.allglass.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Daniel Kończal przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: All-Glass Szyby Samochodowe Daniel Kończal z siedzibą w Szubinie (89-200), ul. Powstańców Wielkopolskich 77, NIP: 5581776198 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 10.05.2023 r. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: serwis szyb samochodowych, sprzedaż szyb samochodowych, sprzedaż akcesoriów do szyb samochodowych. 
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługi:
  • wysłanie zapytania dotyczącego oferowanych usług; 
  • wysłanie zapytania dotyczącego oferowanych produktów;
  • pobierać upoważnienie do likwidacji szkody;
  • przesyłać zdjęcia i pliki w formularzu kontaktowym;
  • publikacji komentarzy.

Art. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, 
  • przeglądarkę internetową, 
  • jeśli będziesz chciał wysłać wiadomość lub zapytać o produkt za pośrednictwem naszej strony będziesz musiał posiadać adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4. Produkty

 1. Na stronie publikowane są oferty szyb samochodowych. 
 2. Szyby są opisane i skatalogowane według modeli samochodów, cech charakterystycznych oraz stanu.
 3. Stan szyb może zostać określony jako nowy lub używany.
 4. Szyby używane posiadają ocenę stanu w postaci przyznanych gwiazdek, gdzie 5 gwiazdek to szyba w bardzo dobrym stanie, posiadająca niewielkie ślady użytkowania, 1 gwiazdka to szyba mogąca posiadać widoczne ślady eksploatacji takie jak odpryski, rysy i wyszczerbienia, braki w oprzyrządowaniu lub uszkodzone uszczelki.
 5. Informacja o istotnych uszkodzeniach i wadach zostaje zamieszczona w szczegółach oferty z rubryce „opis”.
 6. Opis i ocena stanu szyb sporządzona jest na podstawie subiektywnej oceny Usługodawcy.

Art. 5. Zakup produktów

 1. Produkty zamieszczone na stronie przeznaczone są do sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem co do których Usługodawca zadecyduje inaczej).
 2. [Składanie zamówień]:
  • Składanie zamówień możliwe jest po wcześniejszym kontakcie z biurem obsługi za pomocą formularza kontaktowego, poczty email lub telefonicznie, celem potwierdzenia dostępności oraz stanu produktu. 
  • Po potwierdzeniu dostępności i stanu produktu przez Usługodawcę, zamówienie odbywa się przez złożenie oświadczenia woli przez kupującego kanałami określonymi w punkcie 1.
  • Terminy zamówienia każdorazowo będą określane w potwierdzeniu zamówienie i zwykle wynoszą od 1 do 3 roboczych, jednakże w szczególnych przypadkach mogą być dłuższe, co zostanie wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
  • Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta po ustaleniu z Usługodawcą rodzaju dostawy, sposobu płatności i wysyłce produktu przez Usługodawcę.
 3. [Dokonywanie płatności]
  • Usługodawca umożliwia zapłatę: przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy oraz płatność za pobraniem w przypadku sprzedaży wysyłkowej. 
  • W przypadku płatności przelewem, płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy.
 4. [Dostawa/Odbiór towaru]
  • Usługodawca sprzedaje produkty nowe i używane. 
  • Zakupione produkty dostarczane są w sposób indywidualnie ustalony pomiędzy Usługodawcą i zamawiającym. 
  • Koszt dostawy ustalany jest pomiędzy Usługodawcą a zamawiającym indywidualnie do każdego produktu.
  • Informacja o koszcie dostawy przekazana jest pisemnie na adres e-mail lub w wiadomości lub na numer telefonu.
  • W przypadku problemów z otrzymanym produktem należy skontaktować się z Usługodawcą. 
  • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten winien być niezwłocznie zgłoszony kurierowi i należy spisać w obecności kuriera protokół obejmujący te informacje. Zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania roszczeń reklamacyjnych.
 5. [Pozostałe informacje]
  • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto. 
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podano nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionego produktu, (b) nie opłacono zamówienia w terminie. 
  • Jeżeli Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot  sprzedaży nie jest dostępny, jest uszkodzony lub niekompletny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 roboczych (słownie: trzech) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminie - całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

Art. 6. Likwidacja szkód

 1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie likwidacji szkód na pojeździe.
 2. Usługa likwidacji szkody odbywa się w punkcie obsługi Usługodawcy w Bydgoszczy (85-347) przy ul. Nakielskiej 71A
 3. Zmiana lokalizacji wykonania usługi likwidacji szkody może nastąpić wyłącznie za zgodą Usługodawcy. 
 4. Ze strony możesz pobrać upoważnienie do likwidacji szkody. 
 5. Upoważnienie możesz przesłać za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: szkody@allglass.pl  lub listem poleconym na adres: All-Glass Szyby Samochodowe Daniel Kończal 85-347 Bydgoszcz ul. Nakielska 71A.
 6. Warunkiem rozpoczęcia likwidacji szkody jest przesłanie prawidłowo wypełnionego upoważnienia oraz dokumentów wymaganych przez firmę ubezpieczeniową.
 7. Dane zawarte w upoważnieniu powinny być prawdziwe i aktualne.
 8. Treść upoważnienia nie może być zmieniana i modyfikowana (należy uzupełnić jedynie pola wskazane do wypełnienia).
 9. Upoważnienie do likwidacji szkody oraz pozostałe niezbędne do likwidacji szkody dokumenty  zostaną przesłane do firmy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia.
 10. Termin likwidacji szkody jest uzależniony od przesłania przez Ubezpieczyciela decyzji w przedmiocie przyjęcia odpowiedzialności za szkodę i akceptacji kosztów naprawy. 
 11. Usługodawca zapewnia, że po otrzymaniu kompletu dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela usługa likwidacji szkody odbędzie się bez zbędnej zwłoki.

Art. 7. Komentarze

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze. Komentarze nie powinny zawierać treści obraźliwych ani nieprawdziwych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 8. Zapytania

 1. Za pośrednictwem Strony możesz wysłać zapytanie o usługę lub produkt Usługodawcy. Usługa ta jest darmowa. 
 2. W celu wysłania zapytania musisz wypełnić formularz kontaktowy i podać: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.

Art. 9. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia można kierować na adres: biuro@allglass.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię oraz adres e-mail, 
  • dokładny opis i powód reklamacji,
  • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 10. Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Usługodawcę lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie  Strony nie dojdą do porozumienia, sprawa zostanie  poddana do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. 
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, strony dokonują wyboru prawa polskiego jako właściwego dla rozpoznania sprawy. Postanowienie powyższe nie pozbawia konsumenta ochrony wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących. 
 3. Usługodawca wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 11. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.allglass/polityka-prywatnosci